top of page

Vindmøllestien

Vindmøllestien - se området til det skisserte energikraftverket.

Vindmøller - Problem eller nytte?

Image by Mike Setchell

Om vindmøllestien

Villmarkseventyret AS har i samarbeid med Driv (Drangedal i vekst) laget vindmøllestien for å vise frem området der Fred Olsen Renewables har laget et prosjektskisse for et eventuelt hybridkraftanlegg (sol og vind). Prosjektet ønsker å vise området som eventuelt blir berørt samt presentere noen fakta knyttet til fordeler og ulemper knyttet til sol og vindkraft. Bildene er fra Odal Vindkraftverk som ble ferdigstilt i 2022.

Bakgrunn for stien og anlegget

Bakgrunn for anlegget.

Det er laget en prosjektskisse av et hybridkraftverk her på stedet i området Brunane/Lundheia. Den foreløpige skissen viser 39 vindmøller og et stort antall kvm med solpanel. Det skisserte prosjektet vil årlig produsere  ca1112 gwh noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 60 000 husstander. Det foreslåtte arealet er beregnet til ca18 000 dekar.

Veibygging og skogbruk

Utbyggingen vil kreve omfattende veiutbygging, kabelgater og store rundkjøringer ved hver mølle. Mye av utbyggingen er planlagt på snaufjell som er såkalte "null områder" der det ikke foregår kommersielt skogbruk, men veibyggingen vil også ta en del av arealene til dyrkbare skogarealer. Skogeierne vil etter anleggsperioden kunne bruke veiene til ordinær skogsdrift.

Vilt og fugl

Det finnes lite forskning hvordan pattedyr påvirkes av utbygging av vindmøller. For fugleliv mener Naturvårdsvärket at gjennomsnittlig antall døde fugler per vindturbin ligger et sted mellom 5 og 10 fugl per turbin per år.

Begrensninger i Jakt og friluftsliv

Det vil være noen begrensninger rundt jakt og friluftsliv etter en utbygging. I kaldt vær kan isklumper falle eller kastes fra vindturbinene. Det anbefales da å holde en avstand på 250 meter fra turbinene. Ved bruk av solpanel vil disse gjerdes inn og begrense arealbruken. Ut over dette vil området kunne brukes som normalt til vanlige jakt og friluftsaktiviteter.

Andre fakta:

-Vindmøller tar livet av ca 5% av innsektene som flyr gjennom turbinen.

-Lyden fra en vindmølle er ca 45 dBA på 260 meters avstand.

-En vindmølle avgir ca150 gram mikroplast i året.

-Vindkraft er konkurransedyktig på pris i.f.t fossile kraftkilder.

-Vindkraft er en fornybar energikilde som ikke slipper ut CO2

Kilder:

Miljødirektoratet 

NVE

Naturvårdsvärket


 

bottom of page